Chính sách, qui định

Vitexcogroup  là website chính thức của Công ty CP Vitexco E&C  chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị y tế chuyên dụng; các sản phẩm dịch vụ tư vấn và các vật liệu xây dựng  .

Khách hàng tham gia giao dịch trên Website Vitexco E& C là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm Của Chúng tôi luôn được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Vitexco E&C sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp của Vitexco E&C

Bằng việc tham gia giao dịch trên Vitexco E&C , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://www. vitexcogroup.com  đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.