0903.557.222

DỰ ÁN : CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO HÀNH THIẾT BỊ Y TẾ

 

Dự án               : Cung cấp, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hành thiết bị y tế

Goí thầu           : Cung cấp dịch vụ bảo hành thiết bị : Máy xét nghiệm tự động Architech i2000SR (Abbott – Mỹ)

Chủ đầu tư       : Bệnh viện 198 – Bộ công an.

Năm thực hiện : 2017